Полезно
Често задавани въпроси Оценка на имот Промяна на статута на земеделска земя Жилищно кредитиране Застраховки Полезни връзки
Съвети
Съвети за купувачи Съвети за продавачи
Договори
За продавачи За купувачи Предварителен договор

ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
при продажба на недвижим имот

Днес, ............................... в гp. ................................................ между:
.............................................................................................................................................. EГН ..........................................., л.к. № ..................................., изд. на .......................... от МВР гр. ................................., с адрес ...................................................................... .............................................................................................................................................. тел. за контакт: ....................................., наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
.................................................. със седалище и адрес на управление ............................ ............................................................................................................................................., ДН ............................................, БУЛСТАТ ..........................................., представлявано от управителя на дружеството ........................................................................................., наричана за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез представителя си ..................................................................................... се сключи настоящия договор:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.l ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предложи купувач за следния недвижим имот, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: ....................................................................... .................................................................................................. описан съгласно документ за собственост: .................................................................................................. за сумата от ................................ /словом:......................................................................................../, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да му заплати възнаграждение в размер на .......................................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
      а/ да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за осъществяване на сделката /нотариален акт, скица, оценка и др./;
      б/ да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на цената на имота, но не по-късно от предстоящ оглед;
      в/ да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако върху договорения имот са учредени или след подписването на този договор се учредят ограничени вещни права, ипотеки, възбрани или обект е предмет на съдебен спор, като предcтaви справка или удостоверение от съответната служба по вписванията. В противен случай се счита, че действа недобросъвестно и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в двоен размер на договореното възнаграждение;
      г/ да препраща за преговори към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички потенциални купувачи, независимо откъде твърдят, че са получили информация за имота;
      д/ да дава достъп до имота при поискване от изпълнителя за извършването на огледи;
      е/ да заплати възнаграждението по чл. 1 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно при подписването на предварителен договор. Ако по време на действие на настоящия договор с договорения имот се извърши сделка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи пълно възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо дали последния може да докаже принос за сключване на сделката;
      ж/ при нарушаване на условията на този договор или при отказ от сделката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в двоен размер на договореното за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение. Същата неустойка дължи лично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако имота е съсобствен и поведението на някой от другите собственици стане причина за нарушаване на договора.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
      а/ да рекламира имота в специализираните издания за недвижими имоти за своя сметка до сключването на предварителен договор;
      б/ да организира огледи на обекта;
      в/ да подготви проект на предварителен договор;
      г/ да организира изповядването на сделката пред нотариус, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пожелае това.
Чл.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпълнението на договора, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и купувачa.
Чл.5 Ако след сключването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ продаде имота по чл. 1 без посредничеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да заплати на последния НЕУСТОЙКА в размер на договореното в чл. 1 възнаграждение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6 За извършването на оглед се попълва протокол в раздел IV на този договор.

Настоящият договор съдържа две страници, състави се в два екземпляра и се подписа от страните.

ПРОДАВАЧ: .....................................                               КУПУВАЧ: .....................................