Полезно
Често задавани въпроси Оценка на имот Промяна на статута на земеделска земя Жилищно кредитиране Застраховки Полезни връзки
Съвети
Съвети за купувачи Съвети за продавачи
Договори
За продавачи За купувачи Предварителен договор

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
за продажба на недвижим имот

Днес ................................ в гр. ................ между:
.............................................................................................................................................. ЕГН ..........................................., л.к. № ..................................., изд. нa .......................... от МВР гр. ................................., наричан за краткост по-нататък в договора ПРОДАВАЧ от една страна и
.............................................................................................................................................. ЕГН ..........................................., л.к. № ..................................., изд. нa .......................... от МВР гр. ................................., наричан по-долу КУПУВАЧ от друга страна се сключи настоящия договор за следното:

Чл.1 ПРОДАВАЧЪТ се съгласява да продаде на КУПУВАЧА или на посочено от него лице следния свой собствен недвижим имот, а именно: .................................... .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................., подробно описан в ............................................................................................................ за сумата от ............................. /............................................................................../ евро.
Чл.2 При сключване на настоящия договор КУПУВАЧЪТ изплати на ПРОДАВАЧА сумата от ......................... /............................................................................................/ евро като част от цената и задатък, обезпечаващ изпълнението на договора за продажба на описания подробно в т.1 недвижим имот.
Чл.3 КУПУВАЧЪТ се задължава да изплати на ПРОДАВАЧА остатъка от договорената в т.1 цена, равняваща се на ..................... /......................................................................../ евро при изповядване на сделката пред нотариуса, което ще се извърши най-късно до .................................................
Чл.4 При неизпълнение от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ задържа задатъка и договора се счита развален.
Чл.5 При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА, КУПУВАЧЪТ има право да иска по съдебен ред обявяването на настоящия договор за окончателен или да иска връщането на задатъка в двоен размер.
Чл.6 Ако договореният имот е обременен с тежести и ПРОДАВАЧА не ги отстрани непосредствено преди изповядване на сделката пред нотариуса, КУПУВАЧЪТ има право да развали настоящия договор и да иска връщане на задатъка в двоен размер.
Чл.7 Разноските по прехвърлянето са за сметка на .........................................................
Чл.8 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да погаси всички дължими суми във връзка с недвижимия имот до момента на изповядване на сделката пред нотариуса.
Чл.9 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на купувача владението на договорения недвижим имот най-късно до ....................................................
Чл.10 При сключване на настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ декларира, че договореният имот не е обременен с тежести, няма висящи дела и наложени възбрани и няма други сключени предварителни договори за този имот.

За неуредените в този договор взаимоотношения между страните се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.

Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ПРОДАВАЧ: .....................................                               КУПУВАЧ: .....................................