Полезно
Често задавани въпроси Оценка на имот Промяна на статута на земеделска земя Жилищно кредитиране Застраховки Полезни връзки
Съвети
Съвети за купувачи Съвети за продавачи
Договори
За продавачи За купувачи Предварителен договор

ТИПОВ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
при покупка на недвижим имот

Днес, ...................... в гp. ........................................ между:
.............................................................................................................................................. EГН ..........................................., с л.к. № ..................................., изд. нa .......................... oт МВР гр. ................................., с адрес ...................................................................... ............................................................................................................................................., тел. за контакт: ....................................., наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
.................................................. със седалище и адрес на управление ............................ ............................................................................................................................................., ДН ............................................, БУЛСТАТ ..........................................., представлявано от управителя на дружеството ........................................................................................., наричана за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез представителя си ..................................................................................... се сключи настоящия договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за недвижим/и/ и имот/и/, който се предлага/т/ за продаване, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - да му заплати възнаграждение.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената по чл. 1 услуга в размер на ....................................................................., но не по-малко от ................................................................................... за сключването на предварителен договор за покупко-продажба;
Чл.3 Възнаграждението по чл. 2 се заплаща най-късно в деня на подписване на предварителния договор в брой, на касата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по банкова сметка.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.4 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши да закупи конкретен недвижим имот от посочените в раздел IV от договора, се задължава да уведоми в тридневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който прекратява разпространението на информацията за този адрес и се задължава да изготви предварителен договор за покупко-продажба между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продавач.
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за възможни изменения на информацията, дадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато той е информиран погрешно.
Чл.6 Ако трето лице, което е свързано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин /съпруг/а/, роднина по права или съребрена линия, лице, с което Възложителя живее на съпружески начала, явен или скрит доверител и др./ сключи договор за имот, за който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, то последния е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НЕУСТОЙКА в размер на ........................................
Чл.7 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни точно задължението си за плащане на възнаграждението, то той дължи и НЕУСТОЙКА за забава в размер на ...................................................., до окончателното й изплащане, но не по-малко от двойния размер на договореното възнаграждение. При плащане първо се погасява неустойката за забава, а след това ­главницата.
      Ал.1 Информация по смисъла на този договор е сведение, конкретизиращо предлаган недвижим имот като: вид /апартамент, вила, къща и пр./, квадратура, местонахождение, цена.
      Ал.2 Информацията може да бъде дадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в устен или писмен вид. Извършването на съвместен оглед на имота от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ също се счита за даване на информация.
      Ал.3 За всички случаи по предходната алинея се попълва протокол в раздел IV от договора, който се подписва и от двете страни.
      Ал.4 Ако Възложителят откаже да подпише протокола по ал.3, то този отказ, а така също факта, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил информация, се удостоверява с подписа на един свидетел.
Чл.8 Настоящият договор може да се прекрати, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не избере от посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недвижими имоти.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: .....................................                               КУПУВАЧ: .....................................